Υπάρχοντα προβλήματα και προκλήσεις

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατάρτισε το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π.Δ.51/2007. Το σχέδιο καταρτίστηκε με τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων διαχείρισης υδατικών έργων του νησιού και είναι το πρώτο σχέδιο στην Ελλάδα που δεν καταρτίστηκε από εταιρείες συμβούλων περιβάλλοντος. Το Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της Κρήτης εν' όψη της επικείμενης αναθεώρησής του που θα ξεκινήσει το 2015-2021, αντιμετωπίζει τις ακόλουθες προκλήσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων:

  • Μελέτη ξηρασίας και αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους και ενσωμάτωσή τους στην πρώτη αναθεώρηση του Σχεδίου.
  • Συνολική αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) με βάση τη σχέση κόστους-οφέλους η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
  • Ανάλυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διάρκεια της διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων διακυβέρνησης, στις οποίες οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ), στην άμβλυνση των συγκρουόμενων συμφερόντων, συντελώντας έτσι στις απαραίτητες κοινωνικές συναινέσεις για την ουσιαστική εφαρμογή του Σχεδίου.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC) μαζί με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ), τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (OAK Α.Ε.) και το Norwegian Institute for Water Research (NIVA) αποτελούν ένα ερευνητικό σχήμα που έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων.  Δύο από τους εταίρους (TUC και ΟΑΚ) συμμετείχαν στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης.  Το ΤΕΙ Κρήτης έχει εκτενή εμπειρία στην διαχείριση της αγροτικής παραγωγής και της καλής γεωργικής πρακτικής και τέλος το NIVA συμμετέχει στις δράσεις διακυβέρνησης υδατικών πόρων και δημιουργία συνθηκών κοινωνικής συναίνεσης.

Στόχος του έργου

Ο στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης και στο υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με την δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών που λαμβάνουν υπόψη:

  • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • Την ορθολογική αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων
  •  Πρωτοπόρες προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση του νερού

 

Παραδοτέα

Εξώφυλλο 1 Εξώφυλλο 2 Εξώφυλλο 3 Εξώφυλλο 4 Εξώφυλλο 5 Εξώφυλλο 6 Εξώφυλλο 7 Εξώφυλλο 8 Εξώφυλλο 9 Εξώφυλλο 10 Εξώφυλλο 11 Εξώφυλλο 12